Pepsi retrokampaania 01.07 – 30.09.2014

Pepsi Lays ETK Maksimarket Konsum AjaO

 

1. Pepsi retro suvekampaania on Eestis toimuv tarbijamäng, mille korraldajaks on PEPSICO EESTI AS (reg-kood 10438708, aadress: Tuglase 2, 51014 Tartu, Tartumaa) – edaspidi nimetatud kui kampaania Korraldaja.
2. Auhindu kogutud pudelikorkide vastu väljastavad kampaania partnerid Konsum ja Maksimarket.
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
4. Kampaanias võivad osaleda kõik Eestis elavad Pepsi toodete fännid. Kampaanias ei või osaleda kampaania Korraldaja töötajad, kampaania partnerite töötajad ega nende perekonnaliikmed.
5. Kampaania toimub 1. juulist kuni 30. septembrini 2014.
6. Kampaanias osalemiseks tuleb koguda kokku vastav hulk punkte  kampaaniamärgistusega Pepsipudeli korkidelt (kollased pealt nummerdatud korgid).
7. Kampaania auhindadeks on  Pepsi-Cola 0,5l ja Lay’s Sibul 150 g.
8. Punktisummadele vastavad auhinnad on järgmised:

  • 12 punkti  – 0,5l Pepsi-Cola;
  • 16punkti  – Lay’s Sibul 150 g.

9. Auhindu väljastavad punktis 2 nimetatud kampaania partnerid kuni 30.09.2014 või kuni kaupa jätkub.
10. Kampaania Korraldaja tasub tema poolt väljaantavate auhindadega seotud kohustuslikud riigimaksud.
11. Kampaania käigus osaleja poolt võidetud auhindu ei asendata osaleja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhinna maksumust rahas. Auhindade kättesaamisega seotud transpordi- vms kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.
12. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmiseks kampaania Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
13. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjatele ja/või auhindade kasutajatele auhindade kasutamisel tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjate ja/või auhindade kasutajate poolt auhindade kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.
14. Kampaania Osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või kampaania Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, aga ka siis, kui kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada (v.a kampaania Korraldaja süü tõttu), ei vastuta kampaania Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
15. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud reegleid, või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele ASi Pepsico Eesti kodulehe www.pepsico.ee vahendusel.
16.  Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 15.10.2014 kampaania Korraldajale aadressil: PEPSICO EESTI AS, Tuglase 2, 51014 Tartu, Tartumaa märgusõnaga “Pepsi retrokampaania”. Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev.
17. Pretensioonides peab olema toodud Osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ning võimalike puuduste ja põhjuste üksikasjalik kirjeldus.
18. Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 7 tööpäeva jooksul kättesaamise kuupäevast.
19. Korraldaja otsusest teatatakse Osalejale tähitud kirjaga, mis saadetakse pretensioonis märgitud aadressil 7 päeva jooksul pretensiooni läbivaatamise kuupäevast. Korraldaja otsus pretensioonide kohta on lõplik ja kohustuslik. Osaleja edasised pretensioonid vaadatakse läbi kohtu poolt.